Ni som vill vara med eller stödja föreningen som fick Örebro kommuns tillgänglighetspris
Bli medlem genom att betala in 100kr på vårt BG 428-3529 och skriv Namn, adress, postadress, e-post och telefonnummer.

--------------------------------------

Föreningen Attitydskolan-Deltar har i dag (17 feb 2016) mottagit Örebro kommuns tillgänglighetspris

Foto: Örebro kommun

Med motiveringen:
De har genom projektet ROTA fått flera föreningar att ha tillgängliga möten genom att ta bort
enkelt avhjälpta hinder så som trösklar och doft fri offentlig verksamhet.
Föreningen har tillsammans med Per Hållander hjälpt till med vår erfarenhet i skapandet av appen
Movie Talk, uppläst text och syntolkad film. Föreningen Attitydskolan-Deltar arbetar också
aktivt mot mobbning och utanförskap genom föreläsningar och aktiviteter.

--------------------------------------

Nu löser vi mobbningsproblemet tillsammans!

  1. Politiskt beslut om samverkan mellan Föreningen Attitydskolan Deltar och Örebro kommun. Försök under 2år, sedan utvärdering.
    Ansvar: Vuxam och Programnämnd Barn - och utbildning. Verkställande: Föreningen Attitydskolan-Deltar.

  2. Samverkan med Arbetsförmedlingen, Komjobb, Försörjningsstöd och Försäkringskassan.

  3. Aktivitet: Attitydskolan utbildar deltagare och koordinerar mobbningsarbetet på grundskolorna tillsammans med nyckelpersoner som får extra timmar till mobbningsarbetet från Barn- och Utbildningsförvaltningen.

  4. Unga personer med försörjning från myndigheterna jobbar efter grundutbildning i bemötende, mångfald m.m. ute på samtliga grundskolor enligt Attitydskolans etablerade metod.

Föreningen Attitydskolan – Deltars metod
• Utbilda resurspersoner med vilja att förbättra skolan
• Samverka med skolan kring metodik och praktik
• Erbjuda kunskap – låta skolan styra och beställa
• Höras och synas i skolan som förebilder och stöd i verksamheten
• Återkoppla

Kostnader läggs på kommunen: Löner till arbetsledning på Attitydskolan +timmar till nyckelpedagogerna+ lokal.

Förebilder visar vägen till en mobbningsfri skola!

 

För mer upplysningar, kontakta Lena Kallionpää
lena@attitydskolan.se

 


Vi vill ha ett brett samarbete mot kränkningar i skolan

Maria Haglund tar återigen upp problematiken med mobbning i kommunens skolor.
Det är bra men oerhört tråkigt att det ständigt behöver tjatas om eländet!
Maria skriver att det handlar om att stävja kränkningar, trakasserier och våld mellan elever.
Nya Moderaterna vill införa nolltolerans mot mobbning och kränkande beteenden i skolan
och menar att när ett barn mobbas måste vuxenvärlden reagera omedelbart.
En lärare som ser en elev kränka en annan måste ställa sig emellan och ta över konflikten.

Jag läste i NA den 21/3-15 att stadsrevisionen anser att rutinerna kring arbetet med
mobbning och kränkande behandling i kommunens skolor kan bli bättre.
Jag är beredd att tycka detsamma. Om och om igen har jag och Föreningen Attitydskolan-Deltar försökt att delge
grundskolenämnden samt programnämnd barn- och utbildning och VUXAM en idé om samarbete för en tryggare skola.

Jag har önskat svar och kommentarer från politiken om denna idé kan vara rimlig och intressant
som ett led mot en vänligare kommun. Tänker att det också kan bidra till fler jobb, större mångfald och ett starkare band med det civila samhället.
Men vi får inga svar, vill ni inte, kan ni inte, förstår ni inte? Varför är det inte intressant att Föreningen Attitydskolan-Deltar önskar
att tillsammans med kommunen göra nya insatser med den gamla beprövade metoden i våra grundskolor.
Regeringen har lovat att satsa åtskilliga miljoner för att förbättra skolans miljö på flera plan, nu kan ingen skylla på dålig ekonomi!
Attitydskolans framtids-vision är att våra barn blir de ”nya” medborgarna som ser alla människor som en del av en hel värld.
De har visat oss att det går att öppna dörrar som vi tidigare trott varit låsta för vissa individer.
Majoriteten av de elever som vi mött vägrar att acceptera skolans nonchalans av många elevers lidande
beroende på funktionsnedsättning eller annat upplevt utanförskap.

Det är en förebyggande insats med långsiktiga effekter.
Preventiva insatser i skolan är för många barn framtidsavgörande och för kommunen ekonomiskt lönsamt.
Attitydskolan kunde 2009, efter fem års intensiv verksamhet, visa tydliga effekter på ökad kunskap kring
hur det är att leva med funktionsnedsättningar och annat upplevt utanförskap. Attitydskolan hade därigenom påverkat attityder
på ett positivt sätt i skolan både hos barn och vuxna. Arbetet skedde helt i linje med Likabehandlingsplanen
tillsammans med pedagoger och övrig personal från F-6 till och med gymnasieskolan.
I dag görs allt för få insatser av preventiv karaktär och de som genomförts har ofta inte gett några bra resultat.

Forskning visar på stora mänskliga och samhälleliga effekter vid tidigt agerande.
Enligt statistik från Barn- och elevombudsmannen hade Örebro kommun fått in 49 anmälningar om mobbning
i skolorna eller 296 fall per 100?000 elever. Detta är inte acceptabelt!
Jag vill att politiken ska förstå hur Attitydskolan i samverkan med kommunen kan bli till en
god social investering för att förebygga mobbning i kommunens skolor.

Här handlar det om besparingar av lidande och ett förändrat synsätt.
Elever och personal i kommunens samtliga skolor ska erbjudas stöd för att på lång sikt
eliminera mobbning och andra arbetsmiljöproblem på deras gemensamma arbetsplats.
Målet är att skolan ska vara en plats för utbildning, trygghet och en social gemenskap.
Det finns inte tid för upprepade incidenter, konfliktlösningar, anmälningar och rubriker i press och media!
En långsiktig satsning på skolan är en förutsättning för kommunens utveckling.

Föreningen Attitydskolan – Deltar blir genom denna samverkan, en bro mellan förvaltningarna och medverkar på så vis
till ett nytt berikande samarbete både för skolpersonal, elever och personer som annars blir kvar långt utanför arbetsmarknaden.
”Nytänket” är uppenbart, det har aldrig funnits ett liknande samarbete i Örebro.
Föreningen Attitydskolan–Deltar är medborgare i kommunen och delar av det civila samhället
som enligt kommunens policy har rätt att få ett svar. Vi hoppas givetvis på ett gott samarbete.

Yvonne Nordlund
Lena Kallionpää
Föreningen Attitydskolan-Deltar

Som insändare i NA 16/4-2015

 

 

Funktionsnedsättningar är inget ovanligt. Ändå är kunskapen om dem mycket låg.
Vi blundar åt en del, annat skämtas bort och felaktiga attityder skapas.
Attityder till något vi egentligen inte vet vad det innebär.

Föreningen Attitydskolan-Deltars verksamhetsidé är att förebygga särbehandling
och genom kunskap medverka till full inkludering av människor med funktionsnedsättningar. 
Föreningen skall vara synlig, engagerad i samhällsfrågor och skapa opinion och debatt.

Föreningen Attitydskolan-Deltar ska utbilda personer med intresse för mångfald för att öka kunskapen
om de demokratiska möjligheterna att påverka samhället och sin egen livssituation.
Den ska bidra till en förståelse och respekt för alla människors lika värde.
Föreningen skall vara synlig, skapa opinion, debatt och attitydförändra i skolor och i det civila samhället.

Föreningen erbjuder olika aktiviteter till skolor, företag och organisationer såsom: föreläsningar, temadagar, utbildningar i demokrati, bemötande och tillgänglighet.


Vill du veta mer kontakta oss på info@attitydskolan.se
© Attitydskolan 2018

Tills i dag har vi haft/träffat:
Bild: En soffa               Bild: Elever
          318st                                 15 000st

Länk till Föreningen Attitydskolan-Deltar på Facebook